Get Adobe Flash player

Synergia logo

Luty
18
Niedziela


„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Lidera w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III.

Okres realizacji: 1 marca 2013 r. – 28 lutego 2015 r.

 

Projekt systemowy w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy

Celem projektu jest wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, poprzez wsparcie szkół w procesie budowania systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Współpraca jest jednym z najtrudniejszych wymiarów relacji międzyludzkich. Jest trudnym obszarem, gdyż wymaga rezygnacji z celów własnych, podrzędnych na rzecz celu nadrzędnego. W procesie kształcenia i wychowania dziecka nadrzędnym celem jest rozwój osobowościowy ucznia. Ważną kwestią jest również to, iż zmieniająca się rzeczywistość wymaga zmiany koncepcji tworzenia wspólnej przestrzeni rodzic–nauczyciel-uczeń. Szkoła ma stać się miejscem przyjaznym dla  tych trzech podmiotów współdziałających ze sobą.

Szczegółowy plan działania w ramach projektu posiadają: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny.

Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie